Promet
83.Dvig prehoda za pešce
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Kopitarjeva ulica 8, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 03.12.2015
Objavil: Josip Rotar

Opis

Prehod za pešce je potrebno dvigniti, saj se na tem mestu avtomobili vozijo prehitro in ne ustavljajo na prehodu. S tem bi se izboljšala tudi varnost pešcev. V bližini sta tudi osnovna šola in vrtec.

SlikeLocation

Slišimo

Objavil: Josip Rotar

03.12.2015
Location

Zaključeno

Zahvaljujemo se vam za podani predlog. V Uradu za komunalo, promet in prostor si prizadevajo postaviti naprave in ukrepe za umirjanje prometa na določeno-predlagano lokacijo po kriterijih za izbor naprav in ukrepov (funkcija ceste, hitrost vožnje, prometni pogoji, urbanistični pogoji,...), prioriteti (vrtci, šole,...) in na podlagi pozitivne prometne preveritve (izdelane strokovne podlage).

Naprave in ukrepi za umirjanje prometa so fizične, svetlobne in druge naprave in ovire, oz. tehnične rešitve, s katerimi se udeležencem v cestnem prometu fizično onemogoči vožnjo z neprimerno hitrostjo ali se jih opozori na omejitev hitrosti na nevarnem odseku ceste. V Mestni občini Maribor imamo na občinskih cestah do danes, postavljenih skupaj 120 naprav in ukrepov za umirjanje prometa, številčno največ v obliki asfaltnih grbin in ploščadi. Optične in zvočne zavore, zožitve vozišča so na občinskih cestah manj prisotne.

Pri izgradnji hitrostnih ovir se na Sektorju za komunalo in promet ravnajo po Tehnični specifikaciji 03.800. Obvezno uporabo Tehnične specifikacije za javne ceste z oznako TCS 03.800 – Naprave in ukrepi za umirjanje prometa, ki določa tehnične pogoje za prometno tehnično oblikovanje naprav in ukrepov za umirjanje prometa na javnih cestah, pogojuje Odredba Ministrstva za promet, ki je bila izdana 30. novembra 2000 ( Uradni list, RS, št. 118/00), na podlagi takratnega Zakona o varnosti cestnega prometa in Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah ( Ur.list, RS, št. 46/00 in dopolnitve št. 110/06).

Glede na omenjeno tehnično specifikacijo, hitrostne ovire niso rešitev vseh težav, saj je dokazano, da hitrostna ovira poveča emisije izpušnih plinov in poveča nivo hrupa do 25 %. Dodatno se v bližini hitrostnih ovir povečajo vibracije zaradi vožnje težjih vozil.

Zaradi tega, ker imajo naprave in ukrepi za umirjanje prometa, ki so namenjene prisilnemu zmanjševanju hitrosti, slabosti v obliki povečanja emisij, hrupa, vibracij in prerazporejanja prometnih tokov, se na Uradu za komunalo, promet in prostor trudijo postavljati te ovire na predlaganih lokacijah po kriterijih prioritete, racionalnosti, odgovornosti in gospodarnosti.

Za postavitev naprav in ukrepov za umirjanje prometa na določeno lokacijo je potrebna izpolnitev zgoraj navedenih kriterijev, izdelana strokovna podlaga ter zagotovljena finančna sredstva.

Po 21. členu Zakona o cestah (Ur. list, RS, št. 109/2010) je naprave-ukrepe za umirjanje prometa dovoljeno postavljati na občinskih cestah v naselju na katerih se zaradi pogostih kršitev omejitve hitrosti vožnje, ogroženi udeleženci cestnega prometa ali se zaradi tega vzroka dogajajo prometne nesreče in na drugačen način oziroma z drugimi napravami ali ukrepi za umirjanje prometa ni mogoče zagotoviti njihove varnosti.

Obvezna pa je postavitev naprav oziroma izvedba ukrepov za umirjanje prometa pred šolami, vrtci in drugimi objekti, ob katerih je zaradi varnosti otrok dodatno zmanjšana največja dovoljena hitrost v naselju. Kopitarjev ulica je v območju CONE 30 zato dvig prehoda za pešce na tem območju ni potreben.

14.12.2015