Promet
718.Prometna varnost na Pohorski ulici
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Pohorska ulica 25, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 21.03.2019
Objavil: Slava

Opis

Nevarnosti, ki prežijo na pešce na pohorski ulici so že dolgo znan problem, ki je bil izpostavljen in izglasovan v okviru participatornega proračuna že leta 2015, stanje v praksi pa je še vedno nevzdržno.

Pešci morajo praktično pri vsakem prečkanju ceste izsiliti prednost voznikom, hitrosti vozil so krepko nad omejitvijo, na nekaterih delih je slaba preglednost...
Zanima me, če je možna ponovna postavitev table s prikazovanjem hitrosti, ki je bila lani (iz meni neznanega razloga) odstranjena-primer med slikami.
Če se lahko ukine zadnje parkirno mesto pred prehodom pri pohorski kavarni, ker sedaj ne vidiš pešca, dokler praktično ne zapelješ na prehod.
Se umiri promet s hitrostnimi ovirami...

Očitno se problematike zaveda tudi policija, saj je v lanskem letu nekajkrat merila hitrost, ampak to niti približno ni rešilo težave.

SlikeLocation

Slišimo

Objavil: Slava

21.03.2019
Location

Obdelujemo

Pobudo je prejela v reševanje pristojna strokovna služba.

22.03.2019
Location

Urejamo

Skladno s sprejetim sklepom na Komisiji za tehnično urejanje prometa, ki deluje v sklopu občinskega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu t.i. bomo radarsko tablo postavili tudi na Pohorsko ulico.

V Uradu za komunalo, promet in prostor si prizadevamo postaviti naprave in ukrepe za umirjanje prometa na določeno-predlagano lokacijo po:

· kriterijih za izbor naprav in ukrepov ( funkcija ceste, hitrost vožnje, prometni pogoji, urbanistični pogoji,....),
· prioriteti ( vrtci, šole...)
· in na podlagi pozitivne prometne preveritve (izdelane strokovne podlage).

Naprave in ukrepi za umirjanje prometa so fizične, svetlobne in druge naprave in ovire, oz. tehnične rešitve, s katerimi se udeležencem v cestnem prometu fizično onemogoči vožnjo z neprimerno hitrostjo ali se jih opozori na omejitev hitrosti na nevarnem odseku ceste. V Mestni občini Maribor imamo na občinskih cestah do danes, postavljenih skupaj cca 135 naprav in ukrepov za umirjanje prometa, številčno največ v obliki asfaltnih grbin in ploščadi. Optične in zvočne zavore, zožitve vozišča so na občinskih cestah manj prisotne.
Pri izgradnji hitrostnih ovir se na Sektorju za komunalo in promet ravnamo po Tehnični specifikaciji 03.800. Obvezno uporabo Tehnične specifikacije za javne ceste z oznako TCS 03.800 – Naprave in ukrepi za umirjanje prometa, ki določa tehnične pogoje za prometno tehnično oblikovanje naprav in ukrepov za umirjanje prometa na javnih cestah, pogojuje Odredba Ministrstva za promet, ki je bila izdana 30. novembra 2000 ( Uradni list, RS, št. 118/00), Pravna podlaga je zapisana tudi v Zakonu o cestah in Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah ( Ur.list, RS, št. 99/2015).
Vendar glede na omenjeno tehnično specifikacijo, hitrostne ovire niso rešitev vseh težav, saj je dokazano, da hitrostna ovira poveča emisije izpušnih plinov in povečanje hrupa do 25 %. V bližini hitrostnih ovir se povečajo vibracije zaradi vožnje težjih vozil, na bližjih stavbah se pojavljajo razpoke…. Zavedati se je potrebno tudi dejstva, da po Pohorski ulici poteka avtobusna linija. Kljub temu pa nimamo zakonske podlage, da bi lahko izvedli ukrepe umirjanja prometa v smislu prisilnega zmanjševanja hitrosti ( sinusoidne grbine, dvignjene ploščadi ali kaj podobnega ).
Naprave in ukrepi za umirjanje prometa, ki so namenjene prisilnemu zmanjševanju hitrosti imajo namreč tudi slabosti, ki se kažejo v obliki povečanja emisij, hrupa, vibracij in prerazporejanja prometnih tokov. Na Uradu za komunalo, promet in prostor se zato trudimo postavljati te ovire na predlaganih lokacijah; prioritetno, racionalno, odgovorno in gospodarno.
Po 21. členu Zakona o cestah (Ur.list, RS, št. 109/2010) je naprave-ukrepe za umirjanje prometa dovoljeno postavljati na občinskih cestah v naselju na katerih se zaradi pogostih kršitev omejitve hitrosti vožnje, ogroženi udeleženci cestnega prometa ali se zaradi tega vzroka dogajajo prometne nesreče in na drugačen način oziroma z drugimi napravami ali ukrepi za umirjanje prometa ni mogoče zagotoviti njihove varnosti.
Obvezna pa je postavitev naprav oziroma izvedba ukrepov za umirjanje prometa pred šolami, vrtci in drugimi objekti, ob katerih je zaradi varnosti otrok dodatno zmanjšana največja dovoljena hitrost v naselju.

V zvezi z ukinitvijo parkirišča neposredno pred prehodom za pešce na Pohorski ulici pa podajamo pojasnilo, da aktivnosti v zvezi s tako umeščenimi parkirišči že potekajo na celotnem območju MOM. Sledili bomo predlogu ukinitve navedenega parkirišča in s tem izboljšali preglednost.
Odgovorila: Mestna občina Maribor

10.06.2019