Voda, kanalizacija, odpadki, plin, toplota
697.Znižanje cen- toplotna oskrba Maribor
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Voda, kanalizacija, odpadki, plin, toplota
Lokacija: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 13.03.2019
Objavil: Odgovorenobčan

Opis

Pozdravljeni,

na straneh časnika Večer sem zasledil tudi tole:
"Energetika Maribor bo poslovno leto 2018 končala predvidoma z okrog 300 tisoč evrov dobička, kar je približno 20 odstotkov nad planom", ter da bo čisti poslovni izid za minulo leto znašal kar 1,6 milijona evrov.

Na straneh omenjenega javnega podjetja, ki je v 100 % lasti MOM, pa poleg ostalega piše:
Naša največja skrb je zadovoljstvo odjemalcev daljinskega ogrevanja v mestu Maribor. Želimo, da so naši odjemalci s storitvami nadvse zadovoljni in brezskrbno ter cenovno ugodno koristijo toplotno energijo, ki jo dobavljamo.

Spoštovani, iz predhodno zapisanega, bom kot odgovoren občan zapisal tole:

kdo se tukaj iz občanov MOM dela norca , ali javno podjetje ENERGETIKA, ki z nerazumno visokimi cenami toplotne oskrbe, kuje taki dobiček, ali njena "mama" ustanoviteljica MOM, ki ji taki dobiček omogoča s potrditvijo njihovih nerazumno visokih cen storitev daljinskega ogrevanja?!

Absolutno podpiram in popolnoma prav je, da si ves dobiček v tem primeru vzame ustanovitelj, t.j. MOM in ta "neupravičeno" pridobljeni denar nameni za mnoge prepotrebne investicije, ki bodo dvignile kakovost bivanja vseh občanov MOM.

Seveda, pa ob tem naslavljam vprašanje na ustanovitelja, t.j. MOM ali je izključni namen "nerazumno "visokih cen toplotne oskrbe, ki nam jih zaračunava javno podjetje ENERGETIKA polnjenje občinske blagajne?

V kolikor je odgovor na slednje NE, pa predlagam ustanovitelju, t.j. MOM., da upoštevajoč zapisano razmisli in uskladi (krepko zniža) cene toplotne oskrbe na raven cen, ki bodo predvsem objektivni in razumen pokazatelj cen energije, ki ta čas veljajo v razmerah svetovnega trga, ter s tem vsem prebivalcem MOM zares omogočijo cenovno ugodno toplotno energijo.

V pričakovanju vašega argumentiranega odgovora, na podatke zapisane predhodno, hvala in lep pozdrav.

OdgovorenobčanLocation

Slišimo

Objavil: Odgovorenobčan

13.03.2019
Location

Obdelujemo

Pobudo je prejela v reševanje pristojna strokovna služba.

15.03.2019
Location

Zaključeno

Na prvi pogled si bralec iz članka Večera o poslovanju naše družbe v 2018 lahko napačno razlaga, da je dobiček ustvarjen na račun odjemalcev, vendar temu ni tako, kar se lahko sami prepričate s vpogledom v revidirana in javno objavljena letna poročila družbe (https://www.energetika-mb.si/o-podjetju/medijsko-sredisce ) za leti 2016 in 2017, kjer boste v poglavju 8.3. Izkaz uspeha po dejavnostih razbrali, da družba v zadnjih 2 letih iz naslova opravljanja gospodarske javne službe Oskrba s toplotno energijo ne ustvarja dobička, enako je tudi v letu 2018.
Ceno po kateri dobavljamo toplotno energijo našim odjemalcem od leta 2016 nadzira Agencija za energijo (https://www.energetika-mb.si/o-podjetju/medijsko-sredisce ), sama cena toplote za gospodinjske odjemalce oblikovana skladno s predpisanim Aktom o metodologiji za oblikovanju cene toplote za daljinsko ogrevanje (Uradni list RS, št. 27/15, 47/15, 61/15, 36/16 in 2/17). V tem aktu je določeno, da se reguliranje cene toplote za daljinsko ogrevanje (v nadaljnjem besedilu: cena toplote) izvaja na podlagi upravičenih stroškov to so stroški, ki so nujni za opravljanje gospodarske javne službe dejavnost distribucije toplote oziroma proizvodnje toplote in so posledica opravljanja navedenih dejavnosti. Cena toplote, ki jo distributer z lastno proizvodnjo toplote zaračuna odjemalcem, je sestavljena iz variabilnega dela in se zaračunava kot cena za dobavljeno toploto v EUR/MWh in fiksnega dela in se zaračunava kot cena za obračunsko moč v EUR/MW/leto in ne vsebuje dodatkov, davkov, taks in trošarin na ceno toplote. Variabilni stroški zajemajo naslednje upravičene stroške:
• stroške energentov (premog, zemeljski plin, nafta, naftni derivati, obnovljivi viri energije, odpadki ter ostali energenti);
• stroške nabavljene toplote, če lastna proizvodnja ne zadostuje za dobavo odjemalcem;
• stroške energije za obratovanje naprav pri proizvodnji toplote in na distribucijskem sistemu;
• stroške električne energije za pogon črpalk na primarnem distribucijskem sistemu;
• stroške medija za prenos toplote (vode in njene kemične priprave);
• stroške emisijskih kuponov, ki niso pridobljeni brezplačno.

Fiksni stroški zajemajo vse ostale upravičene stroške obratovanja distribucijskega in proizvodnega sistema, in sicer:
• stroške materiala brez stroškov energentov in nabavljene toplote, vključenih v variabilni del cene distribucije toplote z lastno proizvodnjo toplote;
• stroške storitev;
• stroške dela;
• amortizacijo;
• druge odpise vrednosti;
• druge odhodke (stroške) poslovanja;
• odhodke financiranja in dobiček za zagotavljanje zakonskih rezerv.

Zagotavljamo da, kot ste prebrali na naši spletni strani, želimo zagotoviti brezskrbno in cenovno ugodno dobavo našim odjemalcem, zato toploto dobavljamo pod regulirano ceno (prodajamo z izgubo), to pomeni, da našim odjemalcem ne zaračunavamo polne cene, kot bi jo lahko v skladu z zgoraj predstavljeno metodologijo. V letih 2016-2017 smo skupaj na dejavnosti Proizvodnja in dejavnosti Distribucija dosegli izgubo v skupni vrednosti 421.515 EUR. Če ta znesek delimo med naše odjemalce je bil vsak v povprečju v letih 2016-2017 obremenjen za 32,42 EUR manj. V letu 2018 ocenjujemo izgubo na dejavnosti proizvodnje in dejavnosti distribucije v višini 250.740 EUR oz. 19,29 EUR na odjemalca. Pri doseganju tega cilja oz. pokrivanju izgube pri opravljanju gospodarske javne službe se vodstvo in zaposleni ne zadovoljujemo samo z izvajanjem gospodarske javne službe Oskrba s toplotno energijo, temveč svoje znanje, sredstva in čas namenjamo tudi tržnim dejavnostim, ki ustvarjajo dobiček, katerega v celoti namenjamo za tehnološko in tehnično posodobitev sistemov proizvodnje toplote v skladu z prihajajočimi zahtevami zakonodajalca in delno za pokrivanje izgube ob prodaji toplotne energije pod regulirano dejavnostjo. Tržne dejavnosti družbe so:

• prodaja električne energije,
• prihodki ustvarjeni z družbami v skupini - dividende – družbe prodajajo električno energijo
• prihodki od upravljanja in vzdrževanja,
• prihodki od storitev polnilnice stisnjenega zemeljskega plina za potrebe vozil s pogonom CNG in
• prihodki od najemnin.

Cena toplote v 2019 (februar in marec) znaša 56,95 brez DDV in je za 8,7% nižja od regulirane cene, ki bi jo družba smela zaračunavati v skladu z Aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje.

Razporejanje in uporaba dobička je izključno v pristojnosti lastnika, to je Mestna občina Maribor. V Energetiki Maribor skušamo v soglasju in sodelovanju z Mestno občino Maribor čim več dobička nameniti za investicije v optimizacijo proizvodnje toplotne energije, za doseganje učinkovite rabe energije ter uvajanje obnovljivih virov energije v proizvodni proces – izključno zaradi skrbi za naše odjemalce. Posledica tega so trenutne investicije Energetike Maribor v zamenjavo dveh 38 let starih vročevodnih kotlov, v izgradnjo hranilnikov toplote ter v montažo sončnih zbiralnikov na strehi poslovne stavbe. Vse te investicije bodo omogočile še bolj konkurenčno ceno toplotne energije za odjemalce Energetike Maribor ter zagotavljale učinkovito rabo energije ter uvajanje obnovljivih virov energije v proizvodne procese.

Za dodatna pojasnila smo na voljo na elektronskem naslovu info@energetika-mb.si
Odgovorila : Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o

03.04.2019