Promet
477.Dogoška cesta-2
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Dogoška cesta 62, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 28.01.2018
Objavil: Odgovorenobčan

Opis

Spoštovani,

od vas želim le kratek,nedvoumen odgovor. Ali prometna stroka zagovarja vožnjo in parkiranje težkih tovornih vozil na in ob območju Dogoške ceste. V kolikor je odgovor ne, potem spoštovani od vas pričakujem odločno ukrepanje,da se zadavno odpravi. Izgovarjanje na potrebno soglasje DRSI,da se lahko postavi ustrezna prometna signalizacija iz smeri Ptujske,nikakor ne odraža vašega dejanskega namena rešiti nastali problem.

Lep pozdrav!Location

Slišimo

Objavil: Odgovorenobčan

28.01.2018
Location

Zaključeno

Prometna stroka ne zagovarja parkiranja tovornih vozil na Dogoški cesti in tudi ne na drugih ulicah v MOM.
Zato je UKPP v odloku, ki ureja promet na občinskih cestah zapisal:


53. člen
(parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil, vozil za mobilno oglaševanje in avtobusov)
Parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil, vozil za mobilno oglaševanje in avtobusov na javnih prometnih površinah je prepovedano.

Pristojni organ lahko določi, da se posamezne parkirne površine uporabljajo izključno za potrebe parkiranja tovornih vozil, priklopnih vozil in avtobusov.

Parkirne površine iz drugega odstavka tega člena morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo.

Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik vozila, ki ravna v nasprotju z določili prvega odstavka tega člena.

Z globo 1000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim in tretjim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 200 eurov.

Torej je že po odloku parkiranje prepovedano, prav tako pa prepovedi določa veljavni zakon. Zato ni vedno potrebno postavljat posebne signalizacije, da velja prepoved.

Za kršitve je pristojna policija in redarstvo.

Odgovorila: Mestna občina Maribor29.01.2018