Promet
396.Omejitve hitrosti
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Vrbanska cesta 47, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 28.03.2017
Objavil: Gorazd Vidic

Opis

Poleg kaosa glede parkiranja je na lokaciji Vrbanska še problem divjanja z avtomobili kjer hitrosti čez Vrbanski plato iz MB proti Kamnici in obratno presegajo vse omejitve in postane cesta včasih pravo dirkališče in začuda se še ni zgodila kakšna hujša nesreča. Tudi kakšna radarska kontrola na tem odseku ne bi bila odveč. Hitrostna ovira na sredini med križiščema šola/Račji dvor bi rešila marsikaj.Location

Slišimo

Objavil: Gorazd Vidic

28.03.2017
Location

Zaključeno

V Uradu za komunalo, promet in prostor si prizadevamo postaviti naprave in ukrepe za umirjanje prometa na določeno-predlagano lokacijo po:

• kriterijih za izbor naprav in ukrepov ( funkcija ceste, hitrost vožnje, prometni pogoji, urbanistični pogoji,....),
• prioriteti ( vrtci, šole...)
• in na podlagi pozitivne prometne preveritve (izdelane strokovne podlage).

Naprave in ukrepi za umirjanje prometa so fizične, svetlobne in druge naprave in ovire, oz. tehnične rešitve, s katerimi se udeležencem v cestnem prometu fizično onemogoči vožnjo z neprimerno hitrostjo ali se jih opozori na omejitev hitrosti na nevarnem odseku ceste. V Mestni občini Maribor imamo na občinskih cestah do danes, postavljenih skupaj 130 naprav in ukrepov za umirjanje prometa, številčno največ v obliki asfaltnih grbin in ploščadi. Optične in zvočne zavore, zožitve vozišča so na občinskih cestah manj prisotne.
Pri izgradnji hitrostnih ovir se na Sektorju za komunalo in promet ravnamo po Tehnični specifikaciji 03.800. Obvezno uporabo Tehnične specifikacije za javne ceste z oznako TCS 03.800 – Naprave in ukrepi za umirjanje prometa, ki določa tehnične pogoje za prometno tehnično oblikovanje naprav in ukrepov za umirjanje prometa na javnih cestah, pogojuje Odredba Ministrstva za promet, ki je bila izdana 30. novembra 2000 ( Uradni list, RS, št. 118/00), Pravna podlaga je zapisana tudi v Zakonu o cestah in Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah ( Ur.list, RS, št. 99/2015).
Vendar glede na omenjeno tehnično specifikacijo, hitrostne ovire niso rešitev vseh težav, saj je dokazano, da hitrostna ovira poveča emisije izpušnih plinov in povečanje hrupa do 25 %. V bližini hitrostnih ovir se povečajo vibracije zaradi vožnje težjih vozil, na bližjih stavbah se pojavljajo razpoke….
Zaradi tega, ker imajo naprave in ukrepi za umirjanje prometa, ki so namenjene prisilnemu zmanjševanju hitrosti tudi slabosti v obliki povečanja emisij, hrupa, vibracij in prerazporejanja prometnih tokov, se na Uradu za komunalo, promet in prostor trudimo postavljati te ovire na predlaganih lokacijah; prioritetno, racionalno, odgovorno in gospodarno. Želimo pa si, da bi glavno vlogo pri zagotavljanju varnosti v cestnem prometu prevzela policija in redarstvo, tako da se tudi na tem področju približamo evropskim mestom s katerimi se radi primerjamo.

Za postavitev naprav in ukrepov za umirjanje prometa na določeno lokacijo, ni dovolj samo želja, temveč izpolnitev zgoraj navedenih kriterijev, izdelana strokovna podlaga..., ter za le-to zagotovljena finančna sredstva. Sredstva, ki jih imamo letos na razpolago za izvedbo teh ukrepov so že razporejena v planu investicij za leto 2017.Po 21. členu Zakona o cestah (Ur.list, RS, št. 109/2010) je naprave-ukrepe za umirjanje prometa dovoljeno postavljati na občinskih cestah v naselju na katerih se zaradi pogostih kršitev omejitve hitrosti vožnje, ogroženi udeleženci cestnega prometa ali se zaradi tega vzroka dogajajo prometne nesreče in na drugačen način oziroma z drugimi napravami ali ukrepi za umirjanje prometa ni mogoče zagotoviti njihove varnosti.
Obvezna pa je postavitev naprav oziroma izvedba ukrepov za umirjanje prometa pred šolami, vrtci in drugimi objekti, ob katerih je zaradi varnosti otrok dodatno zmanjšana največja dovoljena hitrost v naselju.
Meritve hitrosti, kolikor nam je znano, se občasno na navedenem odseku, izvajajo. Izvaja jih pa Policija, ki ima edina pristojnost za takšen nadzor.

29.03.2017