Okolje
258.Preureditev Partizanske ceste pred Modno hiso - kioski
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Okolje
Lokacija: Partizanska cesta 6a, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 05.04.2016
Objavil: Aleksander Truppel

Opis

Predlagam, da se obstojeci kioski s hrano ipd. umaknejo oz. preselijo v prazne lokale / objekte v centeu, ki so v lasti MOM, cesto pa se preuredi v sprehajalisce, kot je bilo nekoc.

SlikeLocation

Slišimo

Objavil: Aleksander Truppel

05.04.2016
Location

Zaključeno

Območje ob Partizanski cesti pred trgovsko poslovnimi objekti kot prostorski akt ureja Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 1/14 - UPB1, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15). Konkretne površine so glede na namensko rabo opredeljene kot zelene površine – zelenje ob prometnicah. Obstoječi kioski oz. paviljonski objekti, ki imajo glede podatkov iz katastra stavb različne letnice nastanka – od leta 1949 do 1993, so v delu lastniški v delu pa v lasti Mestne občine Maribor. Lokacija obstoječih kioskov je bila v skladu s Strokovno podlago za postavitev kioskov, 3. novelacija, ZUM d.o.o., št. d. n. 4054/A, december 2004, opredeljena kot trajna lokacija oz. kot lokacija, na kateri se kioski ohranijo kot trajni objekti. V skladu s to opredelitvijo so bila v prejšnjih letih izdana tudi vsa dovoljenja in vodeni postopki, povezani z izdajo upravnih in drugih dovoljenj.

Odgovorila: Mestna občina Maribor

11.04.2016