Okolje
256.Nadomestitev manjkajočih dreves na zelenih površinah v občinski lasti
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Okolje
Lokacija: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 04.04.2016
Objavil: Dušan Batič

Opis

V mestu Maribor danes manjka v drevoredih in drugih javnih zelenih površinah že več kot 1200 dreves. Gre samo za drevesa, ki so nekoč že bila zasajena, so propadla oz. bila odstranjena in nikoli nadomeščena. Pogled na uničene in zanemarjene drevorede pove svoje, nekoč ponos mesta je danes prav nasprotno. Že dve leti si Iniciativa Mestni zbor prizadeva v sodelovanju s strokovnimi službami MOM premakniti zadevo z mrtve točke in prepričati odgovorne, da se lotijo sanacije in zagotovijo sistemski vir financiranja. Žal tudi tokrat iz predloga proračuna MOM v prvem branju ni razvidno ali so sredstva za zasaditve nadomestnih dreves dejansko načrtovana. Predlagam, da se to torej stori v drugem branju. Predlagam tudi, da se za to nameni delež v sredstvih, ki jih bo MOM letos proračunu zagotovila s kreditom, v nasprotnem primeru resne obnove verjetno ne bo mogoče izpeljati.Location

Slišimo

Objavil: Dušan Batič

04.04.2016
Location

Zaključeno

Zadeva Manjkajočih dreves na celotnem območju Mestne občine Maribor nam ja na pristojnem Uradu za komunalo, promet in prostor dobro poznana.

Urejene zelene površine, ki so v domeni Mestne občine Maribor, so nam zagotovo v interesu, zato se tudi trudimo, da bi zanje poskrbeli v okviru svojih zmožnosti. Žal pa zaradi finančnih sredstev to ni zmeraj mogoče, se pa, kjer zmanjka sredstev v proračunu, iščejo tudi drugi načini financiranja, kot so morebiti donacije. Takšne akcije, ki vključujejo občane in občanke, so zmeraj dobrodošle, bi si pa želeli, da bi razumeli omejitve, ki jih MO Maribor – ravno v luči financiranja – ima.

Vsako leto se odstrani nekaj dotrajanih, bolnih ali suhih dreves, izključno iz vidika zagotavljanja varne prehodnosti javnih prometnih površin kot tudi parkov in trgov. Kot ste že sami opisali precej dreves manjka, razlog je v vsakoletnem zmanjševanju proračunskih sredstev iz katerih se izvajajo postopki novih ali nadomestnih zasaditev. Kljub temu se je v zadnjih letih nekaj drevoredov v celoti obnovilo, precej dreves se je tudi lokalno zamenjalo vendar bi za vse zamenjave potrebovali bistveno več razpoložljivih finančnih sredstev, ki pa jih v proračunu žal ni saj je potrebno proračunska sredstva deliti sorazmerno tudi na tiste programe, ki so nujni za delovanje mesta npr. kanalizacija, vodovod, ceste javna razsvetljava ipd.

Urad za komunalo, promet in prostor MO Maribor je tako od leta 2010 na lokacijah, kjer so se urejale ceste, zasadil tudi okoli 480 »novih dreves« in sicer: Mladinska ulica, Gregorčičeva ulica, Ulica Pariške komune, Ulica Kneza Koclja, Smetanova ulica, Krekova ulica, Streliške od Ljubljanske do Betnave, Zahodna obvoznica od Borova vas-Lackova, Borova vas – zasaditev funkcionalnih površin , Oreško nabrežje.

Urad za komunalo, promet in prostor Mestne občine Maribor ima v upravljanju približno 800.000 m2 zelenih površin pod statusom javno dobro, med te površine spadajo vsi parki in trgi ter obcestne zelenice. Samo v Mestnem parku je približno 1.600 dreves ter približno 13.000 m2 grmovnih polj, če bomo pridobili EU sredstva za odpravo posledic žledoloma uspešno, se bo v parkih na novo zasadilo 89 dreves.

Pristojni uradi na MO Maribor pred sprejetjem proračuna sprejmejo predvidene načrte obnov skupaj z izvoljenimi predstavniki krajevnih skupnosti in mestnih četrti. Ker si želimo konstruktivnega sodelovanja na vseh nivojih MO Maribor, si želimo skupnega dialoga s predstavniki MČ, KS in samoorganiziranimi iniciativami, da skupaj pridemo do najboljših rešitev in konsenza.

Na našem uradu si vsako leto prizadevamo pridobiti čim več proračunskih sredstev, v letošnjem letu bomo najverjetneje pridobili tudi EU sredstva za obnovo parkov po žledolomu itd. Planirana je tudi nadomestna zasaditev drevoreda na Maistrovi ulici, ki jo bomo izvedli takoj po zaključenih gradbenih delih obnove komunalnih vodov in cestišča. V kolikor bo na razpolago še kaj dodatnih sredstev ali drugih virov bomo vsekakor pristopili k obnovi drevoredov oz. zasaditvi manjkajočih dreves.

Odgovorila: Mestna občina Maribor

13.04.2016