Okolje
247.Vzpostavitev linearnega parka Mariborski otok
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Okolje
Lokacija: Na Otok 40, 2351 Kamnica, Slovenija
Objavljeno: 15.03.2016
Objavil: Robert Gostinčar

Opis

Otok in obrežje Drave med elektrarno in jezom naj postane nova bivalno-rekreacijsko-turistična parkovna hrbtenica. Linearni park bi omogočal tako pot za kolesarje ter pešce na delo, šolo ali popoldanske dejavnosti, podaljšano mestno sprehajališče, rekreacijski pas, območja oddiha in nenazadnje ohranjena naravna prizorišča.Location

Slišimo

Objavil: Robert Gostinčar

15.03.2016
Location

Zaključeno

V Mestni občini Maribor se zavedamo pomena obrečnega prostora reke Drave in Mariborskega otoka. Tako smo pri pripravi novega urbanističnega načrta mesta Maribor obrečni prostor Drave prepoznali kot osrednjo zeleno linearno potezo mesta – linijski park z različnimi vsebinami, ki pa se ne konča pri HE Mariborski otok in zajezitvi reke v Melju, ampak povezuje mesto z zaledjem v smeri vzhod-zahod (Malečnik, Bresternica). Vzdolž reke Drave bi bilo potrebno vzpostaviti posamezna točkovna programska jedra (kjer fizičen prostor to dopušča), prav tako pa je potrebno ta zeleni obrečni koridor z zelenimi linearnimi povezavami navezati na obstoječe zelene površine v mestu. Na območju Mariborskega otoka se v novem urbanističnem načrtu načrtujejo še naprej površine za oddih, šport in rekreacijo na območju kopališča, na preostalem delu otoka pa se ohranjajo gozdna zemljišča. Idej glede obnove samega kopališča je bilo že več, leta 2008 je bil izveden tudi arhitekturno krajinski natečaj za ureditev Mariborskega otoka, izbrana rešitev pa ni doživela tudi svoje realizacije.
Že v veljavni Urbanistični zasnovi mesta Maribor je načrtovan zeleni pas na obeh straneh reke Drave in na večjem delu Mariborskega otoka, na območju kopališča Mariborski otok pa površine za šport.
Podlaga za izvedbo linearne rekreacijsko-parkovne površine ob reki Dravi je v prostorskih aktih torej dana, zaplete pa se pri izvedbi, saj ni zadostnih finančnih sredstev (za odkupe zemljišč, za vzpostavitev posameznih točkovnih programskih jeder – npr. igrišč za različne starostne skupine, klopi, dostopi do reke ipd., za vzdrževanje same poti).

Odgovorila: Mestna občina Maribor

24.03.2016