Promet
229.Povečanje varnosti
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Spodnjevaška pot 28, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 05.02.2016
Objavil: Dejan Radic

Opis

Ko je občina v lanskem letu postavila znake na začetku ulice smo vsi stanovalci v nabiralnike dobili razlago - pomen tega znaka (dovoljena hitrost vožnje kot hitrost gibanja pešcev oziroma največ 10km/h), žal se večina tega ne drži oz. ne upošteva. Glede na prihod toplih dni bo stalno več otrok na tem območju. V izogiba hude nesreče bi prosili za postavitev cestnih ovir z katerimi bi »prisilili« voznike upočasnit vožnjo. V upanju, da nam boste lahko pomagali in ugodili naši pobudi vas lepo pozdravljam.

SlikeLocation

Slišimo

Objavil: Dejan Radic

05.02.2016
Location

Zaključeno

V Uradu za komunalo, promet in prostor si prizadevamo postaviti naprave in ukrepe za umirjanje prometa na določeno-predlagano lokacijo po:

• kriterijih za izbor naprav in ukrepov (funkcija ceste, hitrost vožnje, prometni pogoji, urbanistični pogoji,...),
• prioriteti (vrtci, šole,...)
• in na podlagi pozitivne prometne preveritve (izdelane strokovne podlage).


Naprave in ukrepi za umirjanje prometa so fizične, svetlobne in druge naprave in ovire, oz. tehnične rešitve, s katerimi se udeležencem v cestnem prometu fizično onemogoči vožnjo z neprimerno hitrostjo ali se jih opozori na omejitev hitrosti na nevarnem odseku ceste. V Mestni občini Maribor imamo na občinskih cestah do danes, postavljenih skupaj 120 naprav in ukrepov za umirjanje prometa, številčno največ v obliki asfaltnih grbin in ploščadi. Optične in zvočne zavore, zožitve vozišča so na občinskih cestah manj prisotne.
Pri izgradnji hitrostnih ovir se na Sektorju za komunalo in promet ravnamo po Tehnični specifikaciji 03.800. Obvezno uporabo Tehnične specifikacije za javne ceste z oznako TCS 03.800 – Naprave in ukrepi za umirjanje prometa, ki določa tehnične pogoje za prometno tehnično oblikovanje naprav in ukrepov za umirjanje prometa na javnih cestah, pogojuje Odredba Ministrstva za promet, ki je bila izdana 30. novembra 2000 ( Uradni list, RS, št. 118/00), na podlagi takratnega Zakona o varnosti cestnega prometa in Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah ( Ur.list, RS, št. 46/00 in dopolnitve št.110/06).
Vendar glede na omenjeno tehnično specifikacijo, hitrostne ovire niso rešitev vseh težav, saj je dokazano, da hitrostna ovira poveča emisije izpušnih plinov in povečanje hrupa do 25 %. V bližini hitrostnih ovir se povečajo vibracije zaradi vožnje težjih vozil, na bližjih stavbah se pojavljajo razpoke,…
Zaradi tega, ker imajo naprave in ukrepi za umirjanje prometa, ki so namenjene prisilnemu zmanjševanju hitrosti, tudi slabosti v obliki povečanja emisij, hrupa, vibracij in prerazporejanja prometnih tokov, se na Uradu za komunalo, promet in prostor trudimo postavljati te ovire na predlaganih lokacijah; prioritetno, racionalno, odgovorno in gospodarno. Želimo pa si, da bi glavno vlogo pri zagotavljanju varnosti v cestnem prometu prevzela policija in redarstvo, tako da se tudi na tem področju približamo evropskim mestom s katerimi se radi primerjamo.

Za postavitev naprav in ukrepov za umirjanje prometa na določeno lokacijo, ni dovolj samo želja, temveč izpolnitev zgoraj navedenih kriterijev, izdelana strokovna podlaga..., ter za le-to zagotovljena finančna sredstva. Res je, da je človeško življenje neprecenljivo, vendar mi lahko naredimo točno toliko ovir, kolikor imamo za to v proračunu zagotovljenega denarja. Toda glede na tempo izgradnje teh ukrepov in na večanje števila zahtev, bodo občinske ceste čez 10 let ena sama hitrostna ovira.
Po 21. členu Zakona o cestah (Ur.list, RS, št. 109/2010) je naprave-ukrepe za umirjanje prometa dovoljeno postavljati na občinskih cestah v naselju na katerih se zaradi pogostih kršitev omejitve hitrosti vožnje, ogroženi udeleženci cestnega prometa ali se zaradi tega vzroka dogajajo prometne nesreče in na drugačen način oziroma z drugimi napravami ali ukrepi za umirjanje prometa ni mogoče zagotoviti njihove varnosti.
Obvezna pa je postavitev naprav oziroma izvedba ukrepov za umirjanje prometa pred šolami, vrtci in drugimi objekti, ob katerih je zaradi varnosti otrok dodatno zmanjšana največja dovoljena hitrost v naselju.

Odgovorila: Mestna občina Maribor

10.02.2016