Voda, kanalizacija, odpadki, plin, toplota
221.Stražunski potok
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Voda, kanalizacija, odpadki, plin, toplota
Lokacija: Belokranjska ulica 70, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 31.01.2016
Objavil: Odgovorenobčan

Opis

Občani MO MB že leta plačujemo družbi Nigrad pristojbino za vzdrževanje čistilne naprave v Dogošah. Istočasno se ves ta čas po Stražunskem potoku prelivajo fekalije,ki se kasneje izlivajo v Dravski kanal.
Kako je mogoče,da klub centralni čistilni napravi,kanalizacija še vedno onesnažuje okolico Stražunskega gozda oz. zakaj se fekalije,ki se prelivajo po odprtem kanalu ne preusmerijo na centralno čistilno napravo po obstoječemu zaprtem kanalizacijskem omrežju???Location

Slišimo

Objavil: Odgovorenobčan

31.01.2016
Location

Zaključeno

Pri podrobnem pregledu računa katerega vam pošilja podjetje Nigrad lahko ugotovite, da je delež, ki neposredno pripada Nigradu le 0,159322 EUR/m3 porabljene pite vode po števcu oziroma 8,7321 % celotnega zneska. Ta sredstva se uporabljajo za tekoče vzdrževanje obstoječe kanalizacije, ki je v zelo slabem stanju in v večini primerov ne izpolnjuje okoljskih zahtev. Največji delež obračuna je čiščenje odpadne vode na čistilni napravi, ki je 1,3056 EUR/m3 oziroma 71,5577 %.
Če k temu prištejemo še 9,5 % DDV v višini 0,15829 EUR/m3 ali 8,6757 % delež skupne cene, da je delež namenjen ohranjanju kanalskega sistema v funkciji minimalen.
Sredstev za investicijsko obnovo in izgradnjo manjkajočega kanalskega omrežja tako rekoč ni oziroma so minimalna in sicer 2,895 % iz okoljske dajatve. Manjkajoča sredstva bi MO Maribor zagotavljala z uvedbo obračuna omrežnine.
Problematika kvalitete okolice Stražunskega potoka je večplastna in povezana tudi z odločitvami iz preteklosti ter izgradnjo mešanega sistema – fekalnega in meteornega v eni cevi. Na tem območju je zgrajen kanalizacijski kolektor, ki je namenjen predvsem za odvajanje fekalnih odpadnih vod, odvajanje povečanih količin padavinske vode se z nujnim razbremenjevanjem izvaja v Stražunski potok.
Zaradi velikih utrjenih površin parkirišč, cest, streh industrijskih in poslovnih objektov ter stanovanjskih stavb s katerih padavinske vode odtekajo hitro in v celoti, je kanalski sistem hipno obremenjen. V takšnih primerih prihaja do nujnega razbremenjevanja, ki pa ima za posledico onesnaženje okolja s čistilnim valom. Količina in koncentracija tako onesnaženih vod je odvisna od padavinskih razmer.
Dodaten problem predstavlja tudi lastništvo parcele Stražunskega potoka, ki je v lasti Ministrstva za okolje in prostor (MOP) in pod okriljem Agencije za okolje in prostor (ARSO) ter ima še vedno status vodotoka, tako da MO Maribor pri urejanju le tega nima pristojnosti.
V proračunskem letu 2016 so predvidena sredstva za izvedbo obsežnejšega čiščenja brežin, ki bi jih izvedla koncesionar MOP oziroma ARSO po skupni tripartitni pogodbi po vzorcu ureditve Pekrskega potoka v letu 2015.
Odgovorila: Mestna občina Maribor

10.02.2016