Voda, kanalizacija, odpadki, plin, toplota
192.Ureditev kanalizacije
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Voda, kanalizacija, odpadki, plin, toplota
Lokacija: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 11.01.2016
Objavil: Jožef Čuješ

Opis

Stanovalci Matičkove ulice na Teznu, odsek od križišča s Cesto proletarskih brigad proti OMW črpalki ob Ptujski cesti, smo ogorčeni, saj smo še vedno brez kanalizacije. Gre za sedem stanovanjskih zgradb in eno poslovno zgradbo (skladišče bivšega podjetja Seme Beograd).
Pred leti je bila izvedena rekonstrukcija ceste Proletarskih brigad in ob tem tudi obnovljena kanalizacija, na katero je bil na novo priključen Dom starejših občanov Tezno ter oba stolpiča z varovanimi stanovanji. Sočasno je bila na novo urejena tudi kanalizacija v Matičkovi ulici, takrat še Ptujska cesta in to na odseku od Ceste Proletarskih brigad do Dogoške ulice ter opravljen izkop na delu Matičkove ulice ob gozdu v smeri Dobrave. Ker baje ni bilo doseženo soglasje v zvezi z odvajanjem odplak iz bencinske črpalke OMW na Ptujski cesti, so bila dela prekinjena in na kraju tudi ustavljena. OMW je izvedel samostojni priključek na kolektor, stanovalci Matičkove ulice pa smo ""izviseli"". V preteklih letih je bila opravljena vrsta obnovitvenih del na kanalizaciji na tem območju Tezna in zgrajena kanalizacija na Ledini, nihče pa ni poskrbel za zaključek izgradnje kanalizacije v Matičkovi ulici. Zaradi navedenega se počutimo kot občani drugega reda, za katere se ne zmeni ne Mestna četrt Tezno in ne občina, čeprav plačujemo vse predpisane pristojbine kot drugi občani. Zaradi navedenega zahtevamo, da pristojne institucije v najkrajšem času razrešijo naveden problem ob upoštevanju, da je potrebo odvajanje odplak urediti do leta 2017 in da struktura stanovalcev v naši ulici nikakor ni sposobna financirati izgradnjo individualnih čistilnih naprav v skladu s sprejetimi odloki, ali pa poskrbeti za ustrezno sofinanciranje.
Upamo, da boste našo pobudo in zahtevo upoštevali in v najkrajšem času poiskali ustrezno rešitev.
V imenu stanovalcev navedenega odseka Matičkove ulice
Jožef ČuješLocation

Slišimo

Objavil: Jožef Čuješ

11.01.2016
Location

Zaključeno

Odgovorila: Mestna občina Maribor
Področje sedanje Matičkove ulice od Doma starejših občanov do bencinskega servisa OMW je bilo po takratnih prostorskih aktih predvideno za izgradnjo poslovno industrijske cone, ki pa je zaradi spleta okoliščin bila opuščena.
Z izgradnjo kompleksa bi bila urejena tudi komunalna oprema področja a brez obstoječih stanovanjskih objektov.
Kanalizacijsko omrežje za priključevanje omenjenih objektov na javno kanalizacijo je zgrajena do samega obrobja Matičkove ulice tako po Ptujski ulici kot tudi po sami Matičkovi ulici.
Na omenjeno kanalsko mrežo (Ptujska cesta, Matičkova ulica krak OMW in krak Dom starejših občanov) bi se z nekaj interesa občanov ulice v času komunalnega opremljanja poslovne cone z dograditvijo manjkajočega kraka v max. dolžini 220m lahko priključili vsi stanovanjski objekti. Prav tako bi se lahko z minimalnimi stroški priključili v času rekonstrukcije na kanal Ptujske ceste, ki je od objektov odmaknjen cca. 23m.
Interesa in intenzivnega komunalnega opremljanja s strani stanovalcev ni bilo, odvajanje odpadnih voda pa so reševali z več prekatnimi greznicami ali bolje rečeno ponikovalnicami na kvalitetnem gramoznem področju.
Toko zatečeno ravnanje z odpadnimi vodami je do uveljavitve EU zakonodaje bilo »dopustno«, zakonodaja pa je določila zadnji rok za ureditev zadeve.
Žal je sistem zagotavljanja finančnih sredstev za izgradnjo manjkajoče in obnovo dotrajane kanalizacije v Mestni občini Maribor na čakanju do sprejetja občinskega »Odloka o odvajanju in čiščenju odpadne in padavinske vode« na Mestnem svetu MO Maribor.

15.01.2016